Terms of delivery
 

 

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot het leveren van zaken, het uitvoeren van diensten en/of het verhuren van zaken, van welke aard ook, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden genoemd of omschreven worden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn. 
2. Een exemplaar van deze voorwaarden dient voor of bij het sluiten van een overeenkomst aan de opdrachtgever te worden overgelegd. Bij offertes, orderbevestiging/opdrachtformulieren en overeenkomsten worden deze voorwaarden bijgevoegd en zal expliciet naar de vindplaats van deze voorwaarden verwezen worden.
3. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

1. Al onze aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Elke aanbieding, offerte of prijsopgave van ons is gebaseerd op de veronderstelling, dat wij de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende de afgesproken tijden kunnen uitvoeren. 
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voor zover wij een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaarden of indien door ons uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. 
3. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van onze aanbieding, offerte of prijsopgave zijn voor ons te allen tijde slechts bindend, indien en voor zover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd. 

Artikel 3: Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren en: 
– gebaseerd op levering al bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; 
– exclusief BTW; 
– gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte, terzake relevante informatie; 
2. Wij zijn bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen, op grond van een na de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden prijsstijging van bedoelde prijsbepalende factoren, te verhogen. Dit laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever de overeenkomst op grond hiervan te ontbinden. 
3. Wanneer overeengekomen is dat de uitvoering van het werk tegen een vooraf bepaalde prijs zal plaatsvinden, dan zijn alle kostenposten in die prijs opgenomen. Wordt echter de oorspronkelijk overeengekomen duur van het werk overschreden als gevolg van omstandigheden waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan wordt de wachttijd, de bijkomende arbeidstijd, de verblijfskosten en de bijkomende reiskosten afzonderlijk bij opdrachtgever in rekening gebracht. 
4. Indien de zaken die onderwerp van de gesloten overeenkomst zijn, voor aflevering gereed staan, danwel niet op de afgesproken datum kunnen worden afgeleverd door omstandigheden die voor rekening en/of risico van de opdrachtgever komen, zijn wij gerechtigd de kosten van de opslag alsmede een vergoeding voor de gederfde rente over de verschuldigde hoofdsom aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 4: Ontbinding

1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, is hij in verzuim en zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst: 
– de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of 
– de overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de ons overig toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden; Dezelfde rechten komen ons toe: 
– indien de opdrachtgever overlijdt, onder curatele danwel bewind wordt gesteld, 
– indien er beslag onder de opdrachtgever wordt gelegd, al dan niet op de aan ons in eigendom toebehorende zaken, 
– indien bij het aangaan van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgaven door de opdrachtgever zijn gedaan of enige hem bekende omstandigheden zijn verzwegen, voor zover deze onjuistheden, onvolledigheden of verzwijgingen van dien aard zijn dat wij als opdrachtnemer/leverancier de overeenkomst niet danwel niet op dezelfde wijze zouden hebben gesloten indien de ware stand van zaken aan ons bekend zou zijn geweest, 
– indien blijkt dat er sprake is van onoordeelkundig gebruik en/of onjuist gebruik van de gehuurde apparatuur, waardoor schade aan het gehuurde kan ontstaan. 
2. Ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, zullen van rechtswege alle opdrachten van opdrachtgever zijn ontbonden, tenzij wij opdrachtgever binnen redelijke termijn mededelen nakoming van (een deel van) de desbetreffende overeen komst(en) te wensen, in welk geval wij zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn; 
– de uitvoering van de betreffende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of 
– al onze eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, op te schorten; een en ander onverminderd de ons overig toekomende rechten en zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 
3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel, zijn alle vorderingen van ons op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. 

Artikel 5: Levering

1. Tenzij anders overeengekomen geldt dan tijdstip van levering het moment waarop de zaken ons bedrijf/ magazijn verlaten. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons op de factuur of anderszins wordt aangegeven. 
2. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
3. Zaken, ook die welke franco geleverd worden of die op onze naam reizen, reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever, zulks terwijl de afzending geldt als levering. 
4. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstijd door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. 
5. Indien wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, zullen wij aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden. 
6. Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch wij zijn slechts aansprakelijk voor overschrijding daarvan, nadat ons een redelijke termijn voor nakoming is geboden en nadat wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld. 

Artikel 6: Ontvangst/Retour van zaken

1. Reeds gekochte, in deugdelijke staat verkerende zaken kunnen slechts geretourneerd worden indien de zaak tegen een andere zaak geruild wordt. Wij kunnen nimmer verplicht worden de zaak terug te kopen; 
2. 2. Indien de opdrachtgever de gekochte zaken weigert in ontvangst te nemen of aan ons retourneert, zonder dat wij ons daarmee schriftelijk akkoord hebben verklaard, zijn wij gerechtigd de geweigerde of geretourneerde zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en ter beschikking van opdrachtgever te houden, zonder dat daaruit enige erkenning van juistheid van eventuele reclames mag worden afgeleid. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de opdrachtgever ons ter zake van die zaken verschuldigd is, onze eigendom. 
2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de opdrachtgever, hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden, te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als onze eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij op de opdrachtgever hebben ineens en dadelijk opeisbaar. De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van zaken komen ten laste van de opdrachtgever. 

Artikel 8: Reclames en garantie

1. Reclames dienen uiterlijk acht dagen na ontvangst der zaken door de opdrachtgever, of acht dagen nadat de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van eventuele gebreken, bij aangetekend schrijven aan ons te worden medegedeeld. Reclames wegens bij de inontvangstneming waarneembare feiten dienen door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend. 
2. Het reclamerecht van de opdrachtgever vervalt indien hij ons niet in staat stelt de gereclameerde zaken in originele staat te controleren. Indien de reclame gegrond is, zullen wij, te onzer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken waarop de factuur betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde zaken. 
3. Op de door ons geleverde nieuwe zaken en/of nieuwe onderdelen geven wij dezelfde garantie als op die zaken en/of onderdelen daarvan door de producent/leverancier aan ons wordt gegeven. Wij zijn tot geen garantie verplicht betreffende zaken waaraan door de opdrachtgever of derden zonder onze toestemming onoordeelkundige en/of ondeskundige reparaties of andere werkzaamheden, of pogingen daartoe zijn uitgevoerd. 
4. Uit de aard der zaak worden op door ons geleverde gebruikte zaken en/of onderdelen geen garantie gegeven, tenzij van deze bepaling uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 
5. Op door ons uitgevoerde reparaties geven wij alleen garantie, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven.

Artikel 9: Annuleren

De opdrachtgever is bevoegd, indien daartoe redelijke gronden bestaan, de overeenkomst te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds gepresteerde en alle kosten die daarvoor tot op dat moment door ons gemaakt zijn. Indien de overeenkomst geannuleerd wordt op gronden die geheel buiten onze invloedssfeer liggen, dan is de opdrachtgever tevens gehouden tot de betaling van 20% van de overeengekomen vergoeding ter compensatie van onze gederfde winst, danwel zich te verplichten tot een zogenaamde terugboeking, dit behoudens de gevallen waarin toepassing van dit artikel onredelijk bezwarend zou zijn. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Behoudens onze verantwoordelijkheid krachtens dwingend wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid zijn wij niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 
a) Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven. 
b) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld. 
c) Fouten en/of gebreken in een ontwerp of produkt die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd. 
2. Onze aansprakelijkheid reikt nimmer verder dan die van onze leveranciers. 
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade t.g.v. vertraging danwel in geval van schade aan door ons geleverde zaken, tijdens een niet in opdracht van ons verzorgd transport. 
4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en/of onoordeelkundig gebruiken van door ons geleverde zaken, tenzij deze te wijten zijn aan onze opzet of grove schuld. Onze leveranciers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de door hun geproduceerde zaken. 
5. Bij aanvaarding van opdrachten tot in bewaarneming, verzorging, herstelling, bespeling, restauratie, verkoop enz. van geluidsapparatuur, muziekinstrumenten enz. met al hun toebehoren in de ruimste zin, geldt steeds de voorwaarde dat wij voor diefstal, verlies, tenietgaan, beschadiging of welke schade ook in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn, met uitzondering van die gevallen waarin ons ten aanzien van genoemde schadeoorzaken opzet en/of schuld aan die omstandigheden kan worden verweten. 
6. Indien en voor zover wij, ondanks het gestelde in het lid 1 van dit artikel toch aansprakelijk worden gehouden in enig geval, is onze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt), in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de desbetreffende koop- of opdrachtsom, exclusief omzetbelasting. 
7. Indien en voor zover ertussen de koper/opdrachtgever en ons enige overeenkomst vigeert ten gevolge waarvan bij de uitvoering van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien voor ons, BUMA-rechten verschuldigd zullen zijn, danwel enige andere rechten die samenhangen met voortbrengselen van de geest, danwel legeskosten die aan overheden voldaan moeten worden, zullen deze verschuldigd zijn door de koper/opdrachtgever, die, voor zover nodig, eveneens zal zorgdragen voor aangiften e.d. en, indien wij worden aangesproken tot betaling, ons zal vrijwaren voor de betaling van deze kosten. 

Artikel 11: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan onze schuld en die noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor onze rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons of ons personeel, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kunnen nakomen. 
2. Indien de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet. 
3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 
4. Wij hebben het recht ons ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert, intreedt nadat de prestatie door ons geleverd had moeten worden. 

Artikel 12: Uitvoeren van werkzaamheden op locatie

1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat: 
– de plaats waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd minimaal een uur voor de aanvang van de uit te voeren werkzaamheden goed toegankelijk is; 
– de plaats waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd bereikbaar is en voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijk wordt gedaan om een vlotte uitvoering mogelijk te maken; 
– op de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd elektriciteit en lichtvoorzieningen van voldoende capaciteit aanwezig zijn; 
– indien de door ons te gebruiken apparatuur geruime tijd van tevoren moet worden opgesteld, de plaats waar de uitvoering dient te geschieden deugdelijk kan worden afgesloten, danwel in voldoende mate bewaakt wordt. 
2. De opdrachtgever dient ons bij het afsluiten van de overeenkomst, of indien dat niet mogelijk is, zo snel mogelijk, doch uiterlijk de dag voor de uitvoering, mede te delen welke soort geluidsdrager de uitvoerende artiest zal gebruiken. Bij gebreke hiervan is het risico van onjuiste apparatuur voor de opdrachtgever, en kunnen wij nimmer aansprakelijk worden voor de hierdoor optredende schade. 

Artikel 13: Huurvoorwaarden

1. De huurovereenkomst heeft betrekking op de op die overeenkomst omschreven zaken, hierna te noemen: “zaak”, en wordt afgesloten voor de aldaar genoemde huurperiode. De voor aankoop van de nodige accessoires benodigde geldsom en de door de verhuurder verschuldigde waarborgsom worden bij vooruitbetaling voldaan en berekend met inachtneming van de desbetreffende rubrieken van ons huurtarief. 
2. De door ons genoemde levertijden zijn altijd bij benadering genoemde levertijden. Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld indien huurder, na ons een redelijke tijd tot nakoming te hebben gegeven, ons bij aangetekend schrijven in gebreke stelt. 
3. Het is de huurder verboden: 
a) de zaak aan derden ten gebruike af te staan, haar te bezwaren of te verhuren en evenmin om haar te verkopen of om haar op andere wijze te vervreemden; 
b) de zaak geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve voor zover het gaat om uitwisseling van de gebruikelijke accessoires; 
c) enige reparatiehandeling aan de zaak uit te voeren of uit te doen voeren. 
4. Vanaf het moment dat de huurder de zaak in ontvangst heeft genomen, komt ze volledig voor zijn risico. Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van de zaak dient direct na ontdekking door de huurder schriftelijk aan ons te worden gemeld. 
5. Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering danwel bezwaring van de zaak dient de huurder de nieuwwaarde van de zaak, volgens de op dat moment geldende waarde aan ons te vergoeden. Huurder dient zich ter zake van de deze schade te verzekeren. 
6. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering, danwel bezwaring van de zaak is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van het contract verschuldigd, te betalen alsof de zaak niet is vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard. 
7. Bij noodzaak van reparatie moet de zaak worden teruggebracht ter plaatse van inontvangstneming en ontvangt de huurder tegen betaling van het geschatte beloop van de reparatiekosten een vervangingsexemplaar, voor zover voorhanden. Deze vervanging heeft geen invloed op de hierboven vermelde huurperiode die door de vervanging niet wordt onderbroken. Rechten en verplichtingen uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging betrekking op het vervangingsexemplaar. 
8. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde mist toepassing indien de noodzaak tot reparatie niet te wijten is aan de huurder. br>
Artikel 14: Schade bij huur

1. Ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of voor derden en ter voorkoming van schade aan de zaak of zaken van derden, dient de huurder van de zaak zowel in als buiten gebruik met vereiste zorgvuldigheid te handelen. 
2. De huurder dient de zaak voor het einde van de op de overeenkomst vermelde huurperiode en met inachtneming van onze openingsuren terug te brengen. Om ieder misverstand uit te sluiten dient de huurder zich uitsluitend te melden bij de daartoe door ons aangewezen persoon. 
3. Bij niet nakoming van de teruggave verplichting door de huurder wordt de huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor de betrokken zaak, een en ander onverminderd onze bevoegdheid tot het eisen van schadevergoeding en/of het laten terughalen van de zaak. 
4. De huurder is aansprakelijk voor alle door ons gemaakte reinigings- en reparatiekosten indien het gehuurde in slechte staat aan ons wordt teruggegeven. Indien de teruggave van de zaak niet binnen de overeengekomen huurperiode is geschied, danwel de zaak na ontvangst niet in goede staat van werking verkeert en/of schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor ons ontstane schade, kosten en interesten bij huurder in rekening worden gebracht. 
5. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke het gehuurde na inontvangstneming door de huurder mocht oplopen, noch voor de daarvoor ontstane indirecte schade, een en ander behoudens onze opzet of grove schuld. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke mocht worden toegebracht door het gehuurde, behoudens onze aansprakelijkheid ingevolge de Wet en voorzover dit door onze verzekering gedekt wordt. 
6. Voor het overige zijn de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

Artikel 15: Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is betaling van de overeengekomen prijs ter zake van door ons uit te voeren c.q. uitgevoerde leveringen en/of werkzaamheden verschuldigd te onzer keuze contant direct bij levering of na uitvoering dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum. Alle betalingen zullen zonder enige korting geschieden. 
2. Wij zijn gerechtigd, indien op enig moment bij ons gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom of opdrachtsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt, zoals d.m.v. een bankgarantie of gedeeltelijke vooruitbetaling. 
3. Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle vorderingen van ons op de opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige ons toekomende rechten. 
4. Wij zijn gerechtigd zaken van opdrachtgever, die ons ter beschikking zijn gesteld in verband met de aan ons verleende opdracht, onder ons te houden en de afgifte daarvan op te schorten, totdat opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons. 
5. In gevallen dat de opdrachtgever: 
a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; 
b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 
c) enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; 
d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; 
e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; hebben wij door het enkel plaats grijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door ons verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. 

Artikel 16: Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van euro 250,– . 

Artikel 17: Geschillen

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ook aangegaan met in het buitenland woonachtige of gevestigde afnemers, is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen met betrekking tot tussen ons en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en uitvoering daarvan zullen, tenzij deze naar de regels van de absolute competentie door de Kantonrechter dienen te worden berecht, bij uitsluiting worden berecht door de Arrondissementsrechtbank in het arrondissement waarin wij zijn gevestigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zaken die ter competentie van de Kantonrechter zijn, zullen bij uitsluiting van alle andere Kantonrechters worden berecht door de Kantonrechter te Heerlen.